Zapraszamy do schroniska wszystkich chętnych na wyprowadzanie psiaków:
w każdą niedzielę od 9:40!

Aby zostać naszym wolontariuszem musisz spełnić określone niżej wymagania i przestrzegać regulaminu:

1. Wolontariuszem może zostać każdy kto:
* kocha zwierzęta
* pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz
* ukończył 18 lat lub przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
* jest ogólnie zdrowy
* złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy
* zostanie przeszkolony (szkolenia, w miarę możliwości, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 9:40 na terenie schroniska) i wpisany do rejestru wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Białej Podlaskiej

2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, na akcjach Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” lub innym wskazanym miejscu.

3. Wolontariusz ma obowiązek:
* noszenia identyfikatora w czasie akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”
* przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych osób uprawnionych
* wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska lub innego uprawnionego pracownika
* wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska

4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać szczególności na:
* wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach
* czesaniu wyznaczonych psów i kotów
* pomocy w przygotowaniu zwierząt do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”

5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na :
* myciu misek zwierząt

6. Wolontariusze nie mogą bez zgody upoważnionej osoby wyprowadzać zwierząt z boksów.

7. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w przypadku:
* rezygnacji (pisemnej lub ustnej)
* niepodjęcia żadnych czynności na rzecz Stowarzyszenia lub Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy
* dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny
* z powodu utraty zaufania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”

Nasi sponsorzy