• previous arrow
    next arrow
    Shadow
    Slider

Jak zostać wolontariuszem?

Zapraszamy do schroniska wszystkich chętnych na wyprowadzanie psiaków:

w każdą niedzielę od 9:30!

Aby zostać naszym wolontariuszem musisz spełnić określone niżej wymagania i przestrzegać regulaminu:

1. Wolontariuszem może zostać każdy kto:
* kocha zwierzęta

* pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz

* ukończył 18 lat lub przedłoży pisemną zgodę rodziców lub opiekunów

* jest ogólnie zdrowy

* złoży wypełniony formularz zgłoszeniowy

* zostanie przeszkolony (szkolenia w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.30 na terenie schroniska) i wpisany do rejestru wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Białej Podlaskiej

2. Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, na akcjach Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” lub innym wskazanym miejscu.

3. Wolontariusz ma obowiązek:
* noszenia identyfikatora w czasie akcji z udziałem wolontariuszy organizowanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”

* przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń kierownika schroniska i innych osób uprawnionych

* wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez kierownika schroniska lub innego uprawnionego pracownika

* wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska

4. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami mogą polegać szczególności na:
* wyprowadzaniu na spacery wyznaczonych psów na smyczach

* czesaniu wyznaczonych psów i kotów

*  pomocy w przygotowaniu zwierząt do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”

5. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności na :
* myciu misek zwierząt

6. Wolontariusze nie mogą bez zgody upoważnionej osoby wyprowadzać zwierząt z boksów.

7. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”.

8. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w przypadku:
* rezygnacji (pisemnej lub ustnej)

* niepodjęcia żadnych czynności na rzecz Stowarzyszenia lub Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy

* dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny

* z powodu utraty zaufania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”

 

Brak możliwości komentowania